Gebruiksvoorwaarden en disclaimer

1. Toegang tot en gebruik van deze website van VAN HEK & LELIEVELD is onderworpen aan onderstaande voorwaarden en het gebruik van deze website betekent dat u deze en overige op deze website vermelde voorwaarden volledig en zonder voorbehoud aanvaardt.

2. De informatie op deze website is met grote zorgvuldigheid samengesteld en wordt zo accuraat en actueel mogelijk gehouden. Desondanks geeft VAN HEK & LELIEVELD geen garanties met betrekking tot de juistheid,  volledigheid en actualiteit van de informatie op deze website. Eventuele  onjuistheden of typefouten in de website zullen na de ontdekking ervan door VAN HEK & LELIEVELD naar  goeddunken gecorrigeerd  worden. VAN HEK & LELIEVELD behoudt zich het recht voor te allen tijde en zonder kennisgeving veranderingen aan te brengen in de informatie op deze website en in de onderhavige gebruiksvoorwaarden, disclaimer en privacy statement.

3. Aan de inhoud van deze website kunnen op geen enkele wijze rechten worden ontleend en met betrekking tot de inhoud van deze website kunnen geen aanspraken worden gemaakt. De directie en werknemers van VAN HEK & LELIEVELD zijn niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in verband wordt gebracht met de toegang tot of het gebruik van enige informatie op deze website. Meer in het bijzonder, maar niet beperkt tot, geeft VAN HEK & LELIEVELD geen garanties met betrekking tot de veiligheid en bescherming van de inhoud van  informatie op de website, bijvoorbeeld vanuit het perspectief van externe – voor VAN HEK & LELIEVELD onvoorziene en oncontroleerbare – invloeden.

4. Deze website bevat mogelijk informatie over en links naar websites van andere partijen dan VAN HEK & LELIEVELD, meer in het bijzonder, maar niet beperkt tot, opdrachtgevers van VAN HEK & LELIEVELD. Deze informatie en links zijn uitsluitend ter informatie. VAN HEK & LELIEVELD heeft geen zeggenschap over deze informatie en websites en is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor die informatie en enige op die websites vermelde informatie, producten of diensten. VAN HEK & LELIEVELD verleent hiermee geen instemming, goedkeuring of aanbeveling  met betrekking tot die informatie en de informatie op die websites.

5. De handelsmerken, handelsnamen, beelden, logo's en afbeeldingen die de diensten van VAN HEK & LELIEVELD herkenbaar maken, alsmede het ontwerp, de tekst en de grafische mogelijkheden van de site zijn eigendom van VAN HEK & LELIEVELD. Niets van hetgeen hierin is vervat zal worden uitgelegd als het verlenen van een licentie of recht uit hoofde van het auteursrecht of enig ander intellectueel eigendomsrecht van VAN HEK & LELIEVELD.  

6. De op de website opgenomen handelsmerken, handelsnamen, beelden, logo's en afbeeldingen van opdrachtgevers, zijn met toestemming van de opdrachtgevers opgenomen. VAN HEK & LELIEVELD is voor de inhoud daarvan op geen enkele wijze verantwoordelijk of aansprakelijk.

7. Behoudens met voorafgaande schriftelijke toestemming van VAN HEK & LELIEVELD, is het niet toegestaan enige op de website vermelde gegevens te kopiëren, af te drukken of op welke andere wijze dan ook aan te wenden, zulks met als enige uitzondering de adresgegevens van en routebeschrijving naar het kantoor van VAN HEK & LELIEVELD.

8. Alhoewel VAN HEK & LELIEVELD al het redelijkerwijs mogelijke in het werk stelt om deze site virusvrij te houden, kan zij hiervoor geen garantie geven. Aansprakelijkheid voor virussen is uitgesloten.

9. Privacy statement
Persoonlijke gegevens die u eventueel aan VAN HEK & LELIEVELD verstrekt, kunnen worden opgenomen in de database van VAN HEK & LELIEVELD. VAN HEK & LELIEVELD voldoet aan de toepasselijke wettelijke verplichtingen op het gebied van de bescherming van privacy. Persoonlijke gegevens zullen niet aan derden worden verstrekt. Op uw verzoek via info@vanheklelieveld.nl zullen uw gegevens uit de database worden verwijderd.

10. Toepasselijk recht en bevoegde rechter
Met betrekking tot enig geschil voortvloeiend uit deze gebruiksvoorwaarden, disclaimer en privacystatement is  Nederlands recht van toepassing en is de rechter in Den Haag exclusief bevoegd.
 

van Hek & Lelieveld - de navigator voor het MKB